Všeobecné obchodní podmínky | MIVELA úklid

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ke „Smlouvě o poskytování úklidových služeb“ MIVELA úklid, s.r.o.

I. Výklad pojmů a užívaných zkratek

MIVELA: Obchodní společnost MIVELA úklid, s.r.o. IČ: 10721991, sídlem Miloše Havla 1246/3, 152 00, Praha 5, která je zároveň provozovatelem webových stránek www.mivela.cz, na nichž lze poptat úklidové služby.

KLIENT: Právnická nebo fyzická osoba, která je svéprávná a způsobilá k právnímu jednání a která uzavřela s MIVELA úklid s.r.o. smlouvu o poskytování úklidových služeb. VOP: Tyto všeobecné obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

SMLOUVA: Smlouva o poskytování úklidových služeb uzavřená dle ust. § 2586 a násl. OZ. Tyto VOP platí při poptávce Úklidových prací na webových stránkách www.mivela.cz a tvoří nedílnou součást Smlouvy.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ: Formulář umístěný na webových stránkách www.mivela.cz, prostřednictvím něhož Klient poptává provedení Úklidových prací ze strany MIVELA ve vymezených Úklidových prostorách.

ÚKLIDOVÉ PRÁCE: Dílo, které je předmětem Smlouvy, jedná se o poskytované služby na základě poptávky Klienta. Rozsah Úklidových prací je vymezen objednávkou Klienta. Mezi základní nabízené služby patří: jednorázový i pravidelný úklid interiérů a exteriérů domácností, kancelářských prostor a ostatních nebytových prostor, úklid soukromých či společných prostor atp.

ÚKLIDOVÉ PROSTORY: Prostory v nemovitosti (interiér bytu, domu, kanceláře atp.), které jsou předmětem Úklidových prací a ve kterých má MIVELA Úklidové práce vykonávat, jakož i vstup do prostor, jejichž využití je pro řádné plnění Smlouvy nezbytné.

SPECIFIKACE ÚKLIDOVÝCH PRACÍ: Strukturovaná příloha nabídky Úklidových prací zpracované dle poptávky Klienta učiněné prostřednictvím Poptávkového formuláře, jejímž obsahem je zejména místo plnění Úklidových prací, jejich frekvence, rozsah a druh poskytovaných služeb. Specifikace úklidových prací tvoří nedílnou součást Smlouvy.

ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY A POMŮCKY: Čistící a desinfekční prostředky, jakož i pomůcky, nástroje a přístroje, zařízení či technika, které budou k výkonu Úklidových prací používány či budou předmětem Úklidových prací.

PRACOVNÍK: Zaměstnanec či jiná fyzická osoba v obdobném poměru zmocněná MIVELA úklid, s.r.o. k výkonu Úklidových prací.

ÚKLIDOVÝ DEN: Sjednaná doba, ve které jsou Pracovníkem prováděny Úklidové práce.

VÝKAZ PRÁCE: Dodací list Úklidových prací spravovaný Pracovníkem, na jehož základě bude vyčíslen počet odpracovaných hodin sloužící k fakturaci poskytovaných služeb.

II. Objednávka a uzavření smlouvy o zajištění úklidových služeb

K uzavření Smlouvy dochází postupem, kdy Objednatel prostřednictvím Poptávkového formuláře, Emailu či telefonicky objednává Úklidové práce v Úklidových prostorách. Každá objednávka učiněná prostřednictvím Poptávkového formuláře je ze strany MIVELY bezprostředně po odeslání převzata a zpracována. Vyřízení poptávky bude probíhat formou e-mailové a telefonické komunikace. Klient je poté informován prostřednictvím jím sděleného emailového kontaktu o dostupnosti služeb, a to nejpozději do 48 hodin od přijetí objednávky s tím, že objednávky přijaté v průběhu dnů pracovního klidu budou vyřízeny bezodkladně nejbližší pracovní den. Klientovi je s informací o dostupnosti služeb zaslána nabídka, včetně návrhu předpokládané kalkulace ceny Úklidových prací určené odhadem dle poptávaného rozsahu Úklidových prací, společně se Specifikací úklidových prací.

Odešle-li Klient poptávkový formulář umístěný na webových stránkách, odešle poptávku na uvedený email či kontaktuje společnost telefonicky a aktivně proklikem v k tomu určeném poli Poptávkového formuláře potvrdí seznámení se s obsahem VOP, má se za to, že souhlasí s těmito VOP. Klient má možnost jednostranně zrušit nebo změnit objednávku před jejím vyřízením pouze po výslovné dohodě s MIVELOU.

K uzavření Smlouvy dochází okamžikem výslovné akceptace nabídky služeb učiněné formou emailové odpovědi ze strany Klienta v návaznosti na obdrženou emailovou informaci o dostupnosti služeb spolu se Specifikací úklidových prací. Nejpozději je Smlouva uzavřena okamžikem, kdy MIVELA začne provádět Úklidové práce.

Okamžikem uzavření Smlouvy jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající.

III. Předmět, doba plnění a trvání Smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek MIVELY k výkonu díla, provádět pro Klienta dohodnuté Úklidové práce v objednaném rozsahu a závazek Klienta tyto práce převzít a zaplatit za ně ujednanou cenu. MIVELA započne s výkonem Úklidových prací dnem sjednaným ve Smlouvě. Úklidové práce jsou prováděny v dohodnutém místě a dohodnutém termínu s frekvencí uvedenou ve Specifikaci úklidových prací.

Tato Smlouva se sjednává na dobu provedení sjednaného typu Úklidových prací dle Smlouvy. V případě pravidelného zajišťování úklidu na dobu určitou i neurčitou.

IV. Cena prací, účtování prací, platební podmínky

Cena úklidových prací byla stanovena dohodou Smluvních stran a je uvedena v cenové kalkulaci obsažené v nabídce zaslané Klientovi prostřednictvím emailové komunikace, cena a způsob její úhrady se odvíjí od charakteru poptávaných Úklidových prací v případě běžného znečištění Úklidových prostor.

Cena za poskytování Služeb jednorázového i pravidelného úklidu v sobě zahrnuje veškeré náklady MIVELY na provedení služeb v kvalitě specifikované v příloze nabídky zaslané klientovi, a to včetně provozních nákladů, nákladů na použití úklidových strojů, čisticích prostředků a pomůcek. V případě, že Objednatel bude požadovat použití konkrétních či speciálních čisticích prostředků než ty, které jsou obvykle MIVELOU používány dle specifikace v příloze nabídky, je MIVELA oprávněna navýšit cenu za poskytování Služeb o cenu těchto vícenákladů, jejichž výše bude ze strany Objednatele předem odsouhlasena.

Takto stanovená cena je ze strany MIVELA stanovena dle typu objednaných služeb a velikosti prostoru na který byla kalkulována doba provádění prací. Stanovená cena může být jednostranně MIVELOU změněna dle reálné náročnosti Úklidových prací oproti obvyklé náročnosti. Na navýšení předpokládané ceny bude Klient vždy upozorněn. Pokud Klient navýšení neodsouhlasí, nebo pokud nestanoví priority Úklidových prací v Úklidových prostorách, určí priority Úklidových prací Pracovník. Neprovedené práce nebudou předmětem reklamace ze strany Klienta.

Podkladem pro účtování jednorázových Úklidových prací je jejich skutečné provedení Pracovníkem. Klient je povinen zajistit převzetí Úklidový prací vždy bezodkladně po skončení prací v daném Úklidovém dni a stvrdit svým podpisem Výkaz práce předložený Pracovníkem. V případě nepřítomnosti Klienta, kdy nedojde z důvodů nikoliv na straně MIVELA úklid s.r.o. k potvrzení Výkazu práce, se považují všechny práce za řádně vykonané a Klientovi předané.

Klientovi budou účtovány i řádně odvedené vícepráce, odsouhlasené Klientem osobně, telefonicky či formou elektronické komunikace. Vícepracemi se rozumí odpracované hodiny, popř. čas strávený na cestě, nad rámec Specifikace úklidových prací.

Změny, zúžení či rozšíření poskytovaných Úklidových prací dle Specifikace úklidových prací mohou být v návaznosti na potřeby Klienta a provozní možnosti MIVELY měněny formou dodatku ke Smlouvě, odsouhlaseného prostřednictvím elektronické pošty.

Pokud Klient nezruší sjednané jednorázové Úklidové práce nejpozději 24 hodin před započetím Úklidového dne, bude MIVELA úklid, s.r.o účtovat Klientovi 100 % ceny předpokládaných Úklidových prací dle Smlouvy. Pokud Klient nezruší sjednané Úklidové práce nejpozději 48 hodin před započetím Úklidového dne, bude MIVELA úklid, s.r.o účtovat Klientovi 50 % ceny předpokládaných Úklidových prací dle Smlouvy.

Cena poskytnutých Služeb je splatná měsíčně na základě faktury, která bude mít náležitosti daňového dokladu podle Zákona o DPH, vystavené Poskytovatelem vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byly Služby poskytnuty, s datem zdanitelného plnění poslední den daného měsíce (za který je fakturováno). Smluvní strany se dohodly, že splatnost vystavených faktur, bude činit 14 kalendářních dní, počítáno ode dne vystavení faktury. Objednatel výslovně souhlasí s tím, aby faktury byly Poskytovatelem zasílány prostřednictvím e-mailu, a to na email Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

Klient se zavazuje fakturu ve lhůtě splatnosti uhradit. Pro případ prodlení s úhradou faktury se zavazuje zaplatit MIVELE smluvní pokutu ve výši 0,25% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení, tím není dotčen nárok na náhradu škody prodlením způsobenou.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

Klient je povinen zejména:

poskytnout MIVELE v rámci provádění Úklidových prací bezúplatně vodu a elektrickou energii.

zabezpečit Pracovníkovi přístup do Úklidových prostor ve sjednaném čase osobně, popř. zmocněním jiné osoby. V případě, že Pracovníkovi nebude umožněn výkon Úklidových prací, jak bylo sjednáno Smlouvou, považují se v těchto případech všechny práce za řádně vykonané, předané a budou předmětem fakturace.

zamezit volnému pohybu zvířat, která jsou umístěna v Úklidových prostorách v době provádění Úklidových prací. V případě, že dojde k napadení Pracovníka zvířetem, je Klient povinen Zhotoviteli nejpozději do šesti dnů doručit písemnou veterinární zprávu o stavu zvířete, se záznamem o očkování proti vzteklině dle odpovídajících předpisů (kontrola u veterináře musí proběhnout první a pátý den po napadení, bez ohledu na to, zda byla či nebyla porušena integrita lidské kůže).

zajistit ochranu svých šperků, hotovosti a jiných cenností uzamčením či jiným způsobem zabezpečení, tak aby nebyly volně přístupné.

umožnit provedení nárazové kontroly práce Pracovníka v době výkonu Úklidových prací přímo v Úklidových prostorách.

určit místo, kam je MIVELA oprávněna odkládat odpad.

bez vědomí a souhlasu MIVELY nevyvíjet úsilí k uzavření či zprostředkování pracovní či obdobné smlouvy či jakékoli jiné písemné či ústní dohody s Pracovníkem, jejímž předmětem by byl výkon Úklidových i jakýchkoli jiných prací v Úklidových prostorách, jakož i v prostorách třetích stran. V případě porušení této povinnosti se KLIENT zavazuje zaplatit MIVELE smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč, splatnou na písemnou výzvu MIVELY.

Zhotovitel je povinen:

provést Úklidové práce v rozsahu a lhůtě, které jsou předmětem Smlouvy. Dále je povinen provést další Úklidové práce v rozsahu a způsobem, které si písemně odsouhlasili v průběhu trvání Smlouvy.

provést Úklidové práce prostřednictvím svého Pracovníka.

dodržet rozsah a dobu plnění poskytovaného v rámci Úklidového dne. V případě, že nebude moci sjednaný termín dodržet, je povinen o tom Klienta informovat. Klient má právo v tomto případě na náhradní plnění ve vzájemně dohodnutém termínu. V případě, že k čerpání náhradního termínu nedojde, není MIVELA oprávněna tyto nevykonané práce účtovat.

odkládat odpad, jenž vznikne v souvislosti s prováděním činností dle Smlouvy, jen na místo určené Klientem.

VI. Reklamace a odpovědnost za škodu

Zjištěné nedostatky při provádění jednorázových i pravidelných Úklidových prací je Klient povinen uplatnit u MIVELY písemnou reklamací učiněnou bezprostředně po ukončení Úklidových prací, nejpozději však do 24 hodin od provedení Úklidových prací ve sjednaném termínu, písemná forma je zachována prostředky emailové komunikace. Klient je povinen přiložit k reklamaci pořízenou fotodokumentaci, prokazující vadné plnění ze strany Pracovníka MIVELY. Pokud bude shledána reklamace oprávněnou, zajistí MIVELA úklid, s.r.o. následně nápravu bez zbytečného odkladu, tj. do jednoho pracovního dne od přijaté reklamace, případně v jiné lhůtě dohodnuté s Klientem.

Zhotovitel odpovídá Klientovi za škodu na jeho majetku vzniklou jednáním Pracovníků v souvislosti s plněním Smlouvy. V případě zjištění škody je Objednatel o tom povinen neprodleně písemně informovat MIVELU a svoje tvrzení doložit; lhůtou „neprodleně“ se rozumí doba 24 hodin od ukončení Úklidových prací. Způsob nápravy bude určen dohodou smluvních stran. Vzniklá škoda může být nahrazena uvedením v předešlý stav, ve lhůtě přiměřené rozsahu vzniklé škody, nebo případným uhrazením vzniklé škody v rámci pojistného plnění, nejpozději do 90 dnů ode dne oznámení vzniklé škody. K oznámení o vzniku škody podanému Klientem po uplynutí stanovené lhůty nebude přihlédnuto. Klient je povinen poskytnout MIVELE veškerou potřebnou součinnost k prokázání vzniku škody (zajištění servisních a jiných odborných zpráv, posudků, fotodokumentace apod., požadovaných v konkrétním případě pojišťovací společností.

Pro případy své odpovědnosti za škodu je MIVELA úklid, s.r.o. pojištěna do výše 5 mil Kč, smluvní strany nepředpokládají v rámci plnění dle této Smlouvy škodu vyšší.

VII. Doručování a kontakty

Pro doručování jakýchkoli písemností platí emailová adresa, kterou Klient uvedl v Poptávkovém formuláři. Při doručování emailem se dokumenty a zprávy v něm obsažené považují za doručené okamžikem zaslání oznámení o tom, že se zpráva úspěšně doručila. Oboustranně akceptována bude také listinná forma písemností doručována poštovní službou.

Smluvní strany odpovídají za to, že po celou dobu platnosti Smlouvy budou adresy pro doručování písemností aktuální.

VIII. Trvání smlouvy, výpověď, odstoupení

Smlouva, není-li v ní uvedeno jinak, se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí tři měsíce a její běh počíná prvním (1.) dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy tehdy, poruší-li druhá smluvní strana závažným způsobem svoji povinnost vyplývající ze Smlouvy a neodstraní-li tato závadný stav ani v přiměřené lhůtě po písemné výzvě. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení smluvní straně, která Smlouvu porušila.

Pro případ prodlení Klienta s placením Úklidových služeb o více než 14 dní si MIVELA vyhrazuje právo na přerušení plnění, ke kterému se zavázal ve Smlouvě, až do doby připsání dlužné částky na jeho účet. MIVELA je oprávněna z tohoto důvodu okamžitě jednostranně od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení Klientovi. Dohodou smluvních stran je ujednáno, že účinky odstoupení od smlouvy lze odvolat se souhlasem zákazníka. MIVELA nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody v období, kdy je Klient v prodlení se zaplacením dlužné částky.

Smlouvu lze ukončit dohodu smluvních stran za podmínky, že žádná ze smluvních stran nemá ke dni ukončení smlouvy vůči druhé smluvní straně nevyrovnané finanční, nebo jiné majetkové závazky z této Smlouvy vyplývající.

IX. Ochrana osobních údajů

Klient je srozuměn s tím, že MIVELA ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) zpracovává, shromažďuje a uchovává osobní údaje Klienta uvedené ve Smlouvě, případně získané z jiných vztahů souvisejících se vzájemnou spoluprací mezi MIVELOU a Klientem, a další osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb, a to za účelem souvisejícím s poskytováním Úklidových služeb Klientovi, dále za účelem užívání dalších služeb a produktů MIVELY a případného kontaktování Klienta a jím určených osob dle Smlouvy, a to i s dotazy ohledně nabídky, rozvoje produktů a služeb a zvláštních propagačních akcí MIVELA, a to buď e-mailem, poštou nebo telefonicky. Zásady správy a zpracování osobních údajů, jakož i práva a povinnosti s tím spojené včetně práv subjektů údajů a záruky zabezpečení osobních údajů jsou pak obsaženy v dokumentu GDPR věnovaném ochraně osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách www.mivela.cz.

MIVELA zpracovává osobní údaje výhradně pro účely poskytování Úklidových služeb, a to na základě Smlouvy uzavírané mezi MIVELOU a Klientem, přičemž tato Smlouva je zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů v rozsahu v jakém byly společnosti MIVELA poskytnuty ze strany Klienta, konkrétně se jedná zejména o: jméno a příjmení kontaktních osob Klienta, emailovou adresu, datum narození, PSČ, adresu bydliště, telefon, identifikační údaje a popis Úklidových prostor, číslo účtu, typy poskytovaných služeb a popisy způsobu provedení služeb, IP adresu. Dalším důvodem pro zpracování osobních údajů může být nezbytnost daná účely oprávněných zájmů MIVELA či třetí strany, např. pro vedení soudních sporů, reklamačních a pojistných řízení, marketingu a dále nezbytnost daná plněním zákonných povinností (např. vedení účetnictví při plnění daňových povinností).

MIVELA plní vůči subjektům údajů své zákonné informační povinnosti dle článku 12 a násl. GDPR, což znamená jak obecnou informační povinnost, tak i případné dílčí odpovědi na žádosti či stížnosti subjektů údajů ve vztahu k poskytovaným službám. Klient je oprávněn požádat MIVELU prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy nebo písemně o informaci o zpracování svých osobních údajů. Společnost MIVELA je povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů, Klientovi předat. Klient je oprávněn své poskytnuté a zpracovávané osobní údaje měnit a aktualizovat. V případě, že Klient zjistí nebo se domnívá, že MIVELA provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, je oprávněn požádat MIVELA prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy nebo písemně na adresu sídla o vysvětlení, o odstranění vzniklého stavu blokováním, provedením opravy, doplněním nebo výmazem osobních údajů. Je-li tato žádost shledána jako oprávněná, je MIVELA povinna neprodleně, nejpozději do pěti dnů, odstranit závadný stav.

X. Informace pro spotřebitele

Za spotřebitele se považuje každý Klient, který je fyzickou osobou a který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s MIVELOU.

Klient má právo písemně odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb a zároveň prostřednictvím e-mailu. Lhůta pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy běží ode dne uzavření. Pokud Klient objedná Úklidové práce na termín, který nastane dříve než po uplynutí 14 (čtrnácti) dní ode dne uzavření Smlouvy, pak bere na vědomí, že pokud budou povinnosti ze Smlouvy splněny, pak po tomto okamžiku od ní nelze odstoupit. Pokud se nepodaří vyřešit spor smírnou cestou, Klient má právo domáhat se mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce, která je příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

XI. Závěrečná ustanovení

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

Smluvní strany se zavazují nakládat s informacemi, které se dozvěděly na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, jako s důvěrnými a zavazují se tyto neposkytovat bez souhlasu druhé smluvní strany třetí osobě, a to s výjimkami sjednanými v této Smlouvě.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré Smlouvy učiněné v tento den a později.

Jakékoliv změny Smlouvy mohou být provedeny pouze na základě písemné dohody smluvních stran, pokud není ve Smlouvě či VOP uvedeno jinak.

MIVELA je oprávněna jednostranně v přiměřeném rozsahu znění VOP změnit. Tuto změnu je MIVELA povinna oznámit Klientovi bez zbytečného odkladu písemně, a to i elektronicky. Klient je oprávněn takto oznámenou změnu VOP odmítnout ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jejího oznámení, po marném uplynutí této lhůty je nové znění VOP platné pro smluvní vztah vyplývající ze Smlouvy. V případě, že zákazník odmítne ve stanovené lhůtě změnu VOP, je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět dle ustanovení čl. VIII těchto VOP.Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 1. 1. 2021.