Právní doložka

Právní doložka

Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tyto webové stránky (dále jen „Stránky“) jsou určeny k osobnímu informování uživatelů internetu (dále jen „Uživatelů“). Přístup a používání těchto Stránek podléhají těmto „Všeobecným podmínkám“ a právnímu řádu České republiky. Připojení a přístup k těmto Stránkám předpokládá plné a bezvýhradné seznámení a souhlas s obsahem těchto Všeobecných podmínek.

Společnost MIVELA úklid, s.r.o., která je majitelem těchto Stránek, si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky a veškeré prvky, produkty nebo služby nabízené na těchto Stránkách bez předchozího oznámení upravit, stáhnout či aktualizovat. Tyto změny jsou pro Uživatele závazné a Uživatel je povinen aktuální znění Všeobecných podmínek a/nebo Všeobecných podmínek stránek společnosti MIVELA úklid propojených s těmito Stránkami pravidelně sledovat a seznámit se s nimi před každým připojením. Proto Uživatele žádáme, aby si při další návštěvě tuto Stránku znovu prohlédl a vzal na vědomí změny/doplňky.

Stránky slouží společnosti, která je jejich majitelem, k prezentaci své činnosti a nabídky služeb v oblasti úklidu a služeb na úklid bezprostředně navazujících.

Článek 1: Informace o autorských právech

Obsah těchto Stránek je chráněný autorským právem (Copyright 2021) a je vlastnictvím společnosti MIVELA úklid, s.r.o. Všechna práva jsou vyhrazena.

Informace obsažené na těchto stránkách, včetně, ale nikoliv výlučně, textu, grafiky, obrázků, audio klipů a software jsou vlastnictvím společnosti MIVELA úklid a jsou chráněny zákony o autorských právech. Jakékoli neoprávněné použití nebo šíření materiálů obsažených na těchto stránkách může být porušením autorských práv, práv k ochranným známkám, nebo jiných zákonů a jako takové podléhá občanskoprávním, jakož i trestním opatřením.

Tyto stránky nebo jakékoliv jejich části nesmí, pokud není výslovně uvedeno jinak, být reprodukovány, rozmnožovány, kopírovány, předávány, distribuovány, ukládány nebo jiným způsobem využívány pro jakékoliv komerční účely bez předchozího písemného svolení firmy MIVELA úklid. Jakékoliv modifikace obsahu těchto stránek jsou výslovně zakázány.

Zavazujete se zamezit všem neoprávněnému kopírování těchto materiálů a tam, kde je to na místě, zajistit, aby všichni zaměstnanci vaší organizace dodržovali tato ustanovení.

Tyto stránky mohou obsahovat obrázky, které jsou předmětem autorských práv třetích stran.

Článek 2: Informace o ochranných známkách

Není-li uvedeno jinak, všechny ochranné známky, obchodní značky, firemní loga a symboly zobrazované na těchto stránkách jsou vlastnictvím společnosti MIVELA úklid.

Ochranné známky, obchodní značky, firemní loga a symboly firmy MIVELA úklid nesmí být jakýmkoliv způsobem použita bez předchozího písemného souhlasu firmy MIVELA úklid.

Článek 3: Aktualizace právních podmínek

Společnost MIVELA úklid je oprávněna kdykoliv zrevidovat a aktualizovat ustanovení těchto právních podmínek. Dále si společnost MIVELA úklid vyhrazuje právo bez dřívějšího upozornění a podle své vlastní úvahy monitorovat a kdykoliv přerušit přístup na tyto stránky. Jestliže bude shledáno, že některé podmínky, omezení nebo ustanovení těchto právních podmínek porušují meze zákona, jsou z jakéhokoliv důvodu neplatná, nebo jsou právně neúčinná, platnost a vymahatelnost zbývajících podmínek, omezení a ustanovení tím není jakýmkoliv způsobem narušena nebo jinak ovlivněna.

Článek 4: Kódování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou jakékoli dotazy, které společnosti MIVELA úklid, jakožto provozovateli těchto webových stránek, posíláte, využívají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Kódované připojení poznáte podle adresního řádku prohlížeče, kde se změní "http://" na "https://" a rovněž se v něm zobrazí ikona visacího zámku.

Je-li kódování SSL nebo TLS aktivní, třetí strany nemohou interpretovat data, která předáváte společnosti MIVELA úklid.

Článek 5: Právo podat stížnost regulačním orgánům

Došlo-li k porušení právních předpisů upravujících zásady ochrany osobních údajů, může postižená osoba podat stížnost příslušným regulačním orgánům.

Článek 6: Bezpečnost

Uživatel se zavazuje, že při používání těchto Stránek nebude provádět žádné manipulace, které by mohly způsobit počítačovou, funkční nebo jinou poruchu, jež by ohrozila funkčnost těchto Stránek nebo jiného serveru či služeb dostupných prostřednictvím těchto Stránek.

Při používání těchto Stránek nebo serveru či služeb, které jsou prostřednictvím těchto Stránek dostupné, se Uživatel zavazuje:

- dodržovat zákony a platné vnitrostátní i mezinárodní předpisy a práva třetích osob;
- jakkoliv a v jakékoliv formě nepoškozovat dobré jméno společnosti MIVELA úklid, s.r.o.